Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Một đám ma ở Càng.
       Lễ Di quan đưa linh cữu người đã khuất của bà con vùng Càng  phải qua những kênh mương cạn nước trong mùa hè bằng những chiếc ghe nhỏ với quãng đường hơn 2km. mới biết khi sống bà con vùng Càng đã vất vã thiếu thốn bao nhiêu cho đến lúc qua đời cái khó cái khổ cũng không chịu từ bỏ họ. Xin một lời tiễn biệt với người đã khuất.

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Những Ngày qua


   Sau 2 tháng rưởi thi công, công trình hệ thống xe đưa tang được sự phụng cúng của Gia đình bà Nguyễn Thị Luận và Ông Nguyễn Văn Ánh đã hoàn thành, ( tổng số tiền là 127 triệu đồng trong đó GĐ bà Nguyễn Thị Luận xin cúng 103,500 000 đ. Ông Nguyễn Văn Ánh xin cúng 23,500 000 đ - tương ứng phần công). Công trình này được bàn giao cho BĐH LVH Hưng Nhơn quản lý để phục vụ công việc đưa tang cho những người đã khuất. hệ thống xe đưa tang bao gồm: 1 xe bàn Triệu, 1 xe đưa Linh, 1 xe bàn xác.              Sau khi công trình hệ thống xe đưa tang được nghiệm thu hoàn thành, Ngày 9/6 năm ĐInh Dậu (Nhuận) LVH nhận được tin báo của gia đình Ông Nguyễn Hữu Phóng có người thân là cụ bà Nguyễn Thị Thí qua đời, BĐH LVH tổ chức động thổ để xây dựng nhà để xe tang vào ngay sáng